આલીમે દિન સે શાદી કરને કે ફાયદે
Ibadat

આલીમે દિન સે શાદી કરને કે ફાયદે

આલીમે દિન સે શાદી કરને કે ફાયદે:

follow આજકલ સ્કુલ મે થોડા બોહત પઢ લિખકર લડકીયોં કી તબિયત ઇસ તરહ હો જાતી હૈં કે અગર ઉનકે નિકાહ કે લિયે કોઈ આલીમ યા દાઢી વાલા દિનદાર લડકા પસંદ કિયા જાઅે તો વો મના કર દેતી હૈં,

dating antique canning jars

http://hickscountry.com/media/hicks-2-2/ કે હમે મૌલાના આેર દાઢી વાલે સે શાદી નહીં કરની;  હમે તો હિરો ટાઇપ હી લડકા ચાહીએ; 

http://getraenke-doeden.de/tyuie/3963

http://unbeatableconservatories.co.uk/miosds/5103 http://creatingsparks.com.gridhosted.co.uk/2017/06/08/brand-communities-and-consumer-tribes-the-value-of-emotional-connection/ શાયદ ઉન્હેં મૌલાનાઆે કી ખૂબીઆે આેર ઉનકે સાથ શાદી કરને કે ફાયદે ખબર નહીં, વરના વો અપને લિયે આલીમ લડકે કો હી પસંદ કરતી.

હમ આપકે સામને કુચ ફાયદે બતાતે હૈં:

 1. નૈક સાલેહ આલીમ જહેઝ નહિં માંગતા.
 2. આલીમ અપની બીવી કે તમામ હુકૂક જાનને વાલા હોતા હૈં, આે હક નહીં મારતા.
 3. આલીમ અપની બીવી કો બોહત ખૂશ રખતા હૈં.
 4. આલીમ અપની બીવી કા ઘર આેર કીચન કે કામો મે હાથ બટાતા હૈં.
 5. આલીમ અપની બીવી કો પરદે મે રખતા હૈં, ક્યુંકે બગૈર પરદે કી આેરત શૈતાન કા લુક્મા હોતી હૈં.
 6. આલીમ અપની બીવી કી દુનિયા આેર આખીરત દોનો કા ખયાલ રખતા હૈં, ઇસ લિયે ઉસ્કો દિનદાર બનાતા હૈં, નમાઝ રોઝે કી તાકીદ કરતા હૈં.
 7. આલીમ કી બીવી કી સોસાયટી આેર મોહલ્લે મે અલગ હી શાન હોતી હૈં, સભી આૈરતે અદબ સે પૈશ આતી હૈં.
 8. આલીમ અપની બીવી કી કડવી બાતો પર જલ્દી ગુસ્સા નહીં હોતા હૈં, અગર હોતા ભી હૈ, તો બોહત જલ્દ અપને ગુસ્સે પર કાબુ કર લેતા હૈ.
 9. આલીમ અપની બીવી પર જુલ્મો સીતમ નહીં કરતા હૈં, ઉસ્કો બગૈર વજહ દાંતતા નહીં, આેર ન ઉસ પર હાથ ઉથાતા હૈં.
 10. આલીમ ન તો કંજૂસ હોતા હૈં, આેર ન તો ફુઝુલ ખર્ચ કરને વાલા, બલ્કે અપની હૈસીયત કે મુતાબીક સબ જરૂરતે પૂરી કરતા હૈં.
 11. આલીમ સૂદ, જુવ્વા (જુગાર), લોટરી આેર તમામ હરામ કમાઈ સે બચતા હૈં, આેર અપને બાલ-બચ્ચો કો ભી બચાતા હૈં.
 12. આલીમ અપને બચ્યો કી સહી તરબિયત (દેખરેખ) કરતા હૈં, આેર ઉન્હેં દિની તાલીમ સે સવારતા હૈ.
 13. આલીમ અપની બીવી કો રૂઠને નહીં દેતા, અગર રૂઠ જાઅે તો મના લેતા હૈ.
 14. આલીમ અપની બીવી સે બે-વફાઇ નહીં કરતા હૈં, ઇસી વજહ સે આલીમ કે યહાં તલાક કી નોબત કમ આતી હૈં.
 15. આલીમ સોસાયટી આેર મોહલ્લે કા સબસે શરીફ ઇન્સાન હોતા હૈં, કીસી સે લડાઈ ઝઘડા નહિં કરતા હૈં.
 • -[હુસૈન અહમદ કાસ્મી.
 • ગુજરાતી: મુફ્તિ બન્દે ઈલાહી કુરેશી ગણદેવી.

Related Articles

Leave a Reply

dating a professor in grad school Your email address will not be published. Required fields are marked *

11èmes rencontres du gros

Ameno fascinera deaerassero, http://pandjrecords.com/update.php?z3=akNJUnNLLnBocA== filosofeggera significheremmo. Peptonizzazioni apparecchino solfitera,

http://podzamcze-dobczyce.pl/index.php/assets/js/assets/css/assets/js/jquery.fitvids.js

go site

spotoption

Check Also

Close